Διαγωνισμός Philips Avent

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

PHILIPS AVENT CONTEST GIVEAWAY AT MOMTAG

 1. O προωθητικός διαγωνισμός (εφεξής «Ο Διαγωνισμός») , που διοργανώνει  η εταιρεία CARE DIRECT ΑΕ (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια») για το προϊόν Philips Avent Ηλεκτρικός Αποστειρωτής, είναι παιχνίδι διασκέδασης και η συμμετοχή δεν προϋποθέτει αγορά του προϊόντος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι καταναλωτές με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ και Care Direct ΑΕ, καθώς και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού.
 2. Η διάρκεια του «Διαγωνισμού» είναι η εξής: Έναρξη 23/01/23 και Λήξη 04/02/23.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε:
 4. Like στο post που έχει αναρτηθεί από το IG προφιλ του @momtaggr
 5. Mention 2 φίλους/ες σε σχόλιο
 6. Follow @philipsavent_gr & @momtaggr
 7. Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένας (1) ηλεκτρικός αποστειρωτής της Philips Avent. Το δώρο θα αποσταλεί στο νικητή μέσω courier. 
 8. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι συμμετέχοντες στον «Διαγωνισμό» αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου (εφεξής «Έπαθλο»), καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές/ νικήτριες από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής αυτού για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για τυχόν βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες/-ουσες και δη οι νικητές/ νικήτριες από και κατά την πραγματοποίησή του (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).
 9. Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 07/02/2023 στα γραφεία της Care Direct ΑΕ, Δερβενακίων 8,  172 35 Δάφνη.

Στην κλήρωση θα κληρωθούν 1 νικητής και 2 αναπληρωματικοί (εάν ο νικητής δεν επικοινωνήσει εντός 2 (δύο) ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης, γίνεται η ανακοίνωση του πρώτου (1ου) αναπληρωματικού.

 • Διευκρινίζεται ότι τα δώρα είναι προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα κατά βούληση του τυχερού και δεν μπορούν να εισπραχθούν σε μετρητά. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη των δώρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλλει την ημερομηνία αυτής, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναδιαμορφώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση, καθώς και να μεταβάλει την ημερομηνία της κλήρωσης ελεύθερα. Επίσης η Διοργανώτρια  δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα τους όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 • Η Care Direct ΑΕ ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σχετικά τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στο [email protected]. Επιπλέον πληροφορίες στο https://www.mom-tag.com/greece/el/privacy-policy/
 • Ρητώς διευκρινίζεται ότι η εταιρεία ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ δεν συλλέγει, επεξεργάζεται ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμού και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή Δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής και/ή τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως περιγράφεται ανωτέρω δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.
Scroll to Top